Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
(0)
Opcje

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Hurtownia Internetowa Fux dostępna pod adresem internetowym www.fux24.pl prowadzona jest przez firmę Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe FUX Michał Białkowski, (NIP: 9590533787, REGON: 290706040), ul. Ignacego Paderewskiego 6, 25-017 Kielce.

Niniejszy regulamin skierowany jest tylko do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Hurtowni.

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Hurtowni, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe FUX Michał Białkowski, (NIP: 9590533787, REGON: 290706040), ul. Ignacego Paderewskiego 6, 25-017 Kielce.

 3. Klient, Użytkownik Serwisu – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Hurtowni.

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Hurtowni.

 5. Hurtownia – hurtownia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fux24.pl

 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Hurtowni), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Hurtowni.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto – konto klienta w Hurtowni, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Hurtowni, umożliwiający utworzenie konta.

 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Hurtowni umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Hurtowni, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Hurtowni internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Ignacego Paderewskiego 6, 25-017 Kielce

 2. Adres e-mail: office@fux24.pl

 3. Biuro: tel. 41 344 81 85 w. 22, 791 555 215

 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00, sobota 9:00-14:00.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Hurtowni, w tym przeglądania asortymentu Hurtowni oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Włączona obsługa plików cookies.

§5 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Hurtowni spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Hurtowni internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Hurtowni nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Hurtowni możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

 3. Ceny podane w Hurtowni są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT 23%) widoczne tylko po zalogowaniu. Podane ceny nie uwzględniają przyznanych rabatów.

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe).

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana na żądanie Klienta po złożeniu zamówienia.

§6 ZAKŁADANIE KONTA W HURTOWNI

 1. Strona www.fux24.pl jest platformą przeznaczoną dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż artykułów wędkarskich.

 2. Aby założyć Konto w Hurtowni, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, nazwa i adres firmy, NIP, telefon kontaktowy.

 3. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres e-mail Państwa konta pocztowego - będzie on potrzebny do potwierdzania operacji zakupu danego produktu. Jeśli nie posiadają Państwo konta e-mail mogą je Państwo założyć bezpłatnie na jednym z darmowych serwisów.

 4. Po przejściu pomyślnie przez proces rejestracji otrzymają Państwo na adres e-mail informacje potwierdzającą założenie nowego konta (konto będzie aktywne po weryfikacji klienta).

 5. Podawanie danych nie swoich lecz kogoś zupełnie innego lub danych przypadkowych np: imię "rejo" będzie skutkowało usunięciem takiego konta z bazy danych.

 6. Założenie konta w Hurtowni jest darmowe.

 7. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

 8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

§7 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Hurtowni;

 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. Kliknąć przycisk “Zamawiam”;

 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności.

§8 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

 1. Transport własny Sprzedającego za pośrednictwem Przedstawiciela handlowego w uzgodnionym terminie.

 2. Przesyłka kurierska.

 3. Przesyłka kurierska za pobraniem.

 4. Przesyłka paletowa.

 5. Odbiór własny

 6. Inne formy ustalone indywidualnie ze sprzedawcą

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność za pobraniem

 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 3. Płatność odroczona według umowy.

 4. Płatność gotówką przy odbiorze towaru.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Hurtowni.

§9 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Hurtowni internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, Europy, Unii Europejskiej a także każdego innego kraju jeśli tylko pozwalają na to możliwości techniczne i zostało to ustalone ze sprzedawcą.

 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 6. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Hurtowni Internetowej w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości kosztów dostawy po złożeniu zamówienia jeśli niemożliwe jest wysłanie towaru jedną przesyłką kurierską. Wtedy następuje doliczenie kosztów dodatkowych przesyłek według obowiązującego cennika i po wcześniejszym poinformowaniu kupującego.

§10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcami a więc 14 dniowe przepisy dotyczące zwrotu towaru bez podania przyczyny nie mają tutaj zastosowania.

 2. Zwrot towaru zakupionego na fakturę jest możliwy tylko po uzgodnieniu ze sprzedawcą, przy czym musi zostać podana przyczyna chęci odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku chęci odstąpienia od umowy prosimy o kontakt mailowy pod adresem office@fux24.pl , załączając opis powodu odstąpienia.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się zapoznać z przesłaną treścią maila i niezwłocznie podjąć decyzję.

 5. Koszty odstąpienia od umowy są ustalane indywidualnie pomiędzy przedsiębiorcami

 6. Dostarczenie podpisanej korekty faktury oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest elementem niezbędnym.


Jeśli jesteś Przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to przysługują ci prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. W którym Przedsiębiorca wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Przedsiębiorcę weszła w posiadanie tego towaru.

 2. W którym Przedsiębiorca wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Przedsiębiorcę, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.


Aby Przedsiębiorca mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Przedsiębiorca wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Przedsiębiorca zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Przedsiębiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: P.P.U.H. Fux. ul. Ignacego Paderewskiego 6, 25-017 Kielce niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Przedsiębiorca odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 5. Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 6. Przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Przedsiębiorca również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.


WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy , który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w odniesieniu do umowy:

 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 11 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 4. Klient ma obowiązek sprawdzić kompletność zamówienia i o jakichkolwiek brakach niezwłocznie poinformować sprzedawcę w terminie do 3 dni od otrzymania zamówienia.

 5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć towar na czas wysyłki tak aby dotarł kompletny i bez uszkodzeń.

 6. Gdyby jednak towar dotarł uszkodzony z winy przewoźnika (zgnieciony karton, rozerwany, zalany itp.) klient jest zobowiązany sporządzić protokół uszkodzenia z kurierem doręczającym.

 7. W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację, czas na sporządzenie protokołu wynosi 7dni od daty otrzymania przesyłki.

 8. Pomimo wyłączonej odpowiedzialności z tytułu rękojmi w razie wystąpienia wad z dużą partią zakupionego towaru, prosimy kontakt, sprzedawca zobowiązuje się udzielić mailowej odpowiedzi na zgłoszenie.

 9. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, gwarancyjne lub braki w dostawie należy składać do sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia zamówienia. Zgłoszenia złożone po upływie terminu 3 dni nie będą rozpatrywane.

 10. W przypadku Przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia.

  Jeżeli wada produktu zostanie wykryta stwierdzona w terminie do 2 lat od jego otrzymania, Klient może żądać:

  a) obniżania ceny produktu;

  b) zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy);

  c) wymiany produktu na wolny od wad;

  d) naprawy produktu.


Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres P.P.U.H. Fux ul. Ignacego Paderewskiego 6, 25-017 Kielce

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące działania Platformy internetowej www.fux24.pl należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

 4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 12 DANE OSOBOWE W HURTOWNI INTERNETOWEJ

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Hurtowni internetowej jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Hurtowni internetowej w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Hurtowni internetowej mogą być:

  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Hurtowni internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Hurtowni internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Hurtowni internetowej.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Hurtownie internetową są w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Nasze super produkty
Wybierz coś dla siebie
Świetlik FUX Powder 4.5mm X2
Kulki Proteinowe TRAPER Method Feeder Pop Up 10mm 30g Kwas Masłowy
Plecionka JAXON Black Horse 8X Premium 10m 0.08mm
Ubranie FUX T-Shirt Rozm. L
Kukurydza JAXON Giant Method Ground 125g Truskawka
DYNAMITE BAITS Dip 100ml Concentrate The Crave
DYNAMITE BAITS ULTRA-BITE Pheromones 50ml Predator
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR 3D Fat MinnowT-Tail 7.5cm Green Pearl
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR 3D Fat MinnowT-Tail 7.5cm YR Fluo
Plecionka DAM CrossPower 4X Green 150m 0.15mm
Wędka DAIWA Aqualite Heavy Feeder 360/150g
Kołowrotek DAIWA Black Widow BR LT 3000
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Craft Cannibal 10.5cm/12g Olive Pearl Hot Orange
Żyłka JAXON ACADEMY Brown Carp 300m 0.30mm
Mata Karpiowa STARBAITS Session
Zanęta TRAPER 1 Kg SEKRET Feeder Marcepan
Wędka JAXON Tenesa Feeder Method 360/20-60g
Wędka SENSAS Tele Pole Classic 4.00m
Wędka OKUMA Helios SX Spin 224/12-35g
Wędka OKUMA Azaki Spin 240/ 7-28g
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Craft Cannibal 8.5cm/7g Olive Smolt UV
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Craft Cannibal 8.5cm/7g FireTiger
Wędka JAXON Eclatis Spinning Master 270/10-30g
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Craft Cannibal 12.5cm/20g Green Silver
Żyłka SAVAGE GEAR Silencer Mono 150m 0.180mm
Akcesoria DAIWA Nożyczki do plecionki i kółek łącznikowych 11cm
Akcesoria DAM MADCAT Szczypce proste 16.5cm
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Cannibal 10cm/9.0g Lemon Cracker
Plecionka DAIWA Moretha X12 EX+Si Lime-Green 135m 0.14mm
Plecionka DAIWA Moretha X12 EX+Si Lime-Green 135m 0.10mm
Plecionka DAIWA Moretha X12 EX+Si Lime-Green 135m 0.18mm
Plecionka DAIWA Moretha X12 EX+Si Lime-Green 135m 0.08mm
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Cannibal 12.5cm/20.0g Olive Hot Orange
Wędka DAM SensoMax II Quiver 275/10-40g L
Kołowrotek DAIWA Ballistc 21 MQ LT 3000D
Kołowrotek SAVAGE GEAR SG8 2500H FD 10+1BB
Kołowrotek SHIMANO Aero BB 5000C
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Cannibal 8cm/5.0g White Flash
Opaska - Zapięcie Do Wędzisk SENSAS x2
Pokrowiec SENSAS Na siatki Etanche Challenge EVA 60x55x22cm
Siatka PVA STARBAITS D Solve Refill 22mm 6m
Pudełko GUNKI Wodoodporne Box-Float&Big Bait
Kołowrotek JAXON Neox Carbon 200
Pokrowiec DAIWA DAIWA 3-kom. 145cm
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Gobster Shad 7.5cm FireCracker
Przynęta Sztuczna SAVAGE GEAR Gobster Shad 11.5cm FireCracker
Kotwica SAVAGE GEAR SGY 1X 3-ram. Nr 06
Wobler SAVAGE GEAR Jerk Deviator Swim 10.5cm 35.0g Pike
Sprawdź nasze promocje
Sprawdź nasze wszystkie promocje na nasz sprzęt
Jak do nas trafić?
Sprawdź jak do nas trafić
Numer telefonu
791 555 215, 41-3448185
Nasze biuro jest czynne:
Pon-Pt  9:00-16:00
Sobota  9:00-14:00